FÖR DAGSAKTUELL POLITIK; FÖLJ OSS OPÅ FACEBOOK!

 

Saxat från vad vi föreslog under årets budgetdebatt.

KORREKTA SIFFROR GENOM NOLLBUDGETERING

Själva skelettet till kommunens budget är till 99% en uppräkning från förra årets budget, som i sin tur är en uppräkning från förrförra årets o s v. Det innebär att vi lägger tid och energi för att förhålla oss till ett ”Östhammars kommun” som inte längre finns, då dagens kommun har en helt annan struktur och befolkning, än när källdatan gjordes. Kommunens samlade tårta, delas år efter år efter en redan förutbestämd ”tårtkniv”, d v s vissa procent av skatteintäkterna går till skola, social omsorg och annat. Det innebär att vi som politiker ”INTE KAN” prioritera rätt, då källmaterialet, d v s själva fördelningsnyckeln är föråldrad.  Därför föreslår vi i Lokalpartiet BoA att till nästa år ändra hela budgetprocessen genom en s k ”nollbudgetering” d v s man nollställer alla verksamheter och utgår från rådande behov 2022 och inte arvet från decennielånga uppräkningar och hur samhället såg ut då. Den rådande ordningen är säkert ett av skälen till senare års skenande kostnader i t ex Socialförvaltningens. Och då kommunen precis slagit samman sina förvaltningar till en, borde tidpunkten för detta vara optimal. Det kommer att bli början på det vi kallar Östhammar 2.0, d v s där vi skapar förutsättningar för absolut mest valuta för skattepengarna. Det är genom att tänka nytt vi tar kommunen framåt från dagens stillastående.

 

BUDGETMÅL, EKONOMI I BALANS

Det som kan vara ett korrekt vägval i vissa situationer, räcker inte som budgetmål för en kommun som Östhammars, där så stora investeringar skjutits på framtiden och därmed inte syns i balansräkningen. ”EN BUDGET I BALANS” har under det senaste decenniet varit belastande snarare än berikande då kommunledningen valt den enkla vägen, d v s att flytta över stigande skatteintäkter till personalkostnader och inte investeringar. Huruvida kommunen går 10, 20 eller 50 miljoner i vinst är för det enskilda året tämligen ointressant, så länge kommunen inte genomför de för tillväxten nödvändiga investeringarna. De förlorade skatteintäkterna från de medborgare som inte kan flytta hit p g a bristande kommunalt VA MÅSTE ställas mot dessa icke gjorda investeringarna. Vi står idag i en situation där varken Östhammarshem eller annan aktör kan bygga bostäder på många ställen i kommunen. Det är ett mycket stort ANSVAR som kommer vila på den nu sittande kommunledning.

 

KÄRNVERKSAMHET KONTRA VÄRDEORD

Som skattebetalare och politiker har vi alltid varit intresserade av hur det 

 

 

allmänna sköts. Den analytiskt lagda har sett en MYCKET SNABB KOSTNADSUTVECKLING inom offentlig verksamhet. Det blir extra tydligt om man tittar några år bakåt, då man också ser att det har på senare år accelererat något vi under budgetfullmäktige varje år brukar oroas över.

I vår kommun ser vi överallt dessa ”VÄRDEORD” ord som ”hållbarhet”, ”värdegrund”, ”klimatlöften”, ”inkludering” som staplas på varandra och ska in i alla kommunala dokument. Det innebär att vi lägger tid och energi på att ändra och administrera i saker vi hållit på med i kanske 50 år, och då vi med största sannolikhet kan lösa själva uppgiften, utan nya ord. Administration som sker på bekostnad av värde för medborgarna i form av välfärd!

 

BEHOVET AV ETT TYDLIGARE POLITISKT LEDARSKAP

När en verksamhet ska bedömas utifrån ord istället för siffror, är det lätt att hamna i en situation som vi har gjort med den tidigare Socialförvaltningen. Ständiga budgetöverdragningar och tillskottsbudgetering. För ord är alltid tolkningsbara och det är inte siffror! En kommun ska styras med siffror och inte ord! Det ger tydlighet!

 

EFFEKTIVISERING AV OMORGANISATIONEN

Det är helt orimligt att genomföra en så stor omorganisation som Östhammars kommun gjort, utan att de boende kan ställa krav på effektiviteten. Därför borde kommunens lönebudget istället för att uppräknas, reduceras med 2,0%, något som sedan skall vara vägledande för kommande års budgetar för att därigenom möjliggöra kommunens investeringar inom bl a kommunalt VA, verksamhets- och idrottsanläggningar. Det finns inga andra möjligheter, än att ta från lönekostnaderna till investeringar, för att återställa denna underhållsskuld om fyra till fem miljarder. Något som måste genomföras för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och inflyttning.

 

SATSNING PÅ VÄRDE INOM ÄLDREOMSORGEN

Att kommunen påbörjar ett projekt där den s k ”Emmabodamodellen” införs på riktigt inom äldreomsorgen i ett av kommunens distrikt. Här ska de äldres behov och inte kommunens resurser stå i centrum och här man tar bort saker som ”minuttaxan”. Det för att kunna jämföra och utvärdera om den nu pågående ”Trygg och hållbar äldreomsorg” är rätt väg för vår kommun, eller om det finns andra vägar för att säkerställa livskvaliten och tryggheten för våra allt fler äldre! Projektet skall finansieras i befintlig budget.

 

Politik är ekonomi, och vi måste ställa mycket större krav på kostnadseffektivitet på hela kommunorganisationen, det är det vi kallar PÅ VÄG MOT ÖSTHAMMAR 2.0!


Medlemsavgift för 2021 är 300:-. Bli medlem och var en aktiv del av den nödvändiga förändringen av Östhammars kommun. Maila lars@hmco.se för Swish eller postgiro.

Östhammars kommun är stor och vid men på många sätt stagnerat och fastnat i en form från svunnen tid. Det har bl a inneburit att nu ansvariga majoritetspolitiker "glömt" att underhålla kommunens fastigheter och anläggningar vilket gett oss ett generellt "byggstopp" på många ställen i kommunen. Det är en av förklaringarna till att vi trots ett fantastiskt läge med mycket goda förutsättningar har samma befolkningsnivå som på 1980-talet och en nolltillväxt (2020)! Därför bjuder vi in våra medlemmar och sympatisörer (d v s skrivna i andra kommuner eller här boende som p g a de flesta partiers krav på medlemsskap i endast en politisk förening, ges möjlighet att stödja oss, trots medlemskap i annan politisk riksförening, då vi endast deltar i lokalvalet i Östhammars kommun. Programgruppen ska formulera vilka frågor vi går till val på 2022, då vi strävar efter majoritet. Bubblare just nu är äldreomsorgen och kommunens oförmåga att investera och renovera våra gemensamma tillgångar, där vi idag tvingats se på när majoriteten skjuter en underhållsskuld om ca 4 miljarder framför oss på nästa perioders boende i kommunen. Var med och gör din röst hörd och varför inte ta dig ända in i kommunfullmäktige!

Nu kan våra medlemmar nominera kandidater till valet 2022! Vi behöver även ideella krafter för att föra ut vårt budskap, hör av er på mail eller Messenger (FB).

Ett år till valet 2022!

Nu har det gått mer än ett år efter valet, vad fick du för din röst?

Vi har gått igenom vad som lovades i valrörelsen genom braskande annonser, och jämfört det med hur verkligheten ser ut i vår kommun så här ett år senare. Den i valet utlovade “tillväxten” om 300 personer om året är istället ett “byggstopp” i alla våra tätorter p g a brist på kommunalt vatten & avlopp, något vi påpekat i många år. Hur kan det bli så fel?

Vad kännetecknar då årets politiska ledarskap (som så många andra som suttit på tok för länge): fortsatta budgetunderskott, ett par stängda skolor och beslut om flera solceller? Det räcker inte för att utveckla en komplex kommun som vår, vi behöver välfärd, tillväxt, vatten, avlopp, badhus, högre skolresultat och ett bättre företagsklimat! Bland annat!

Och till de 7351 som röstade fram dagens S + C + V-majoritet, det finns bättre alternativ!

 

Lokalpartiet BoA ökade med 50% i valet!

Valet blev en framgång när vi gick från två till tre mandat i kommunfullmäktige. Vi gick fram allra mest i den östra delen av kommunen där vi i vissa områden är uppe i 10% väljarstöd, vilket är fantastiskt då vi inte har något riksparti som håller oss aktuella alla dagar för valet genom media, utan all kommunikation till väljarna måste ske utifrån våra egna knappa resurser. Trots våra och andra framgångar i den s k "Östhammarsalliansen" (d v s den samverkan vi samlade innan valet för att presentera ett trovärdigt maktalternativ till den sittande S + C-majoriteten), så nådde vi inte ända fram och det hade behövts ytterligare ett-två mandat för att vi kunnat få till en mycket välbehövlig förändring av den oengagerade politiska ledningen av kommunen.

 

Framgångarna har gett oss ytterligare inflytande, där vi idag har en viceordförandeplats i Bygg- och Miljönämnden, ordinarie i kommunstyrelsen, ordinarie i BUN, ordinarie i den nya slutförvarsorganisationen, suppleant i socialnämnden och suppleant i Kultur- och fritidsnämnden.

Lokalpartiet Boas flyers som ni själva kan skriva ut och dela ut på skolan, jobbet och till grannarna t ex.


Lokalpartiet Boa utmanar och presenterar ett sammanhållet valprogram först av alla!

Vi tar initiativet och redovisar ett sammanhållet valprogram redan den 25 april för att göra kommunen starkare efter höstens val. Vi gör det redan nu för att så många som möjligt ska hinna ta till sig vårt program, diskutera det på jobbet, med grannar, hemma vid köksbordet, på Coop, Ica, Willys, vid fotbollsplanen, vid kyrkan eller varhelst möjlighet ges, för att ställa det i relation till hur kommunen leds idag. 

     Till dig som tycker det är dags för ett nytt ljus i kommunhuset och vill vara med att göra det möjligt, gå in på kontakta oss!

Välkomna till en spännande lokal valrörelse!

Hämta
Våra tio frågor för en bättre kommun!
(Finns även under valmanifest fliken politik)
boa a65 valmani end.pdf
Adobe Acrobat-dokument 4.6 MB

Lokalpartiet BoA om behovet av en ny kurs inom VA-politiken i Östhammars kommun!

Låt oss först slå fast att misskötseln av kommunens VA-nät har pågått länge, och de politiker som påstår att det var först 2017 som man blev medveten om problemet antingen ljuger eller har varit för djupt inne i sin egen bubbla. Genom att inte ta ansvar och genomföra åtgärder i tid har den sittande kommunledning orsakat de boende avsevärt ökande boendekostnader och har berövat kommunen möjligheten att växa, då vatten- och avloppsförsörjning är ett måste för att tala om tillväxt, d v s där man måste börja för att kunna erbjuda fler boende utrymme i kommunen. Låt oss sedan slå fast att framtidens Östhammars kommun inte fortsättningsvis kan ha 10 olika reningsverk som vi har idag, med de ständigt ökande miljökrav som ställs på denna typ av verksamhet, varför om vi inte gör något kommer driftskostnaderna fortsätta att skena, genom fortsatt lappa-och-laga och småskalighet. Vi i Lokalpartiet Boa har i många år drivit idén om ett stort reningsverk för kommunens behov, beläget i Forsmark där den goda recepienten för att ta emot det renade vattnet finns. Hade det genomförts i samband med den nyetablering som där redan gjorts av FKA hade invånarna besparats mycket stora kommande investeringskostnader. Innan några ytterligare beslut vad gäller kommunens vatten- och reningsanläggningar, måste kommunen ta fram en egen strategi där såväl miljöaspekter, tekniska
möjligheter och framförallt kommuninvånarnas kostnader och kommunens fortsatta attraktionskraft beaktas. Kommunen måste ha en egen idé, en egen strategi som man sedan tar ansvar för. Det går inte att endast förlita sig  på vad Gästrike Vatten föreslår. De har inte ansvaret för kommunens framtida utveckling i sin helhet, de ansvaret vilar på de lokala politikerna som även sätter den kommunala VA-taxan som redan nu höjts med 73%, och det innan investeringarna påbörjats. Vi har kommit med rader med förslag, bl a att man skulle lägga ner rör under byggandet av 288:an, för att i ett första steg sammanlänka vattnet och avloppen i Alunda, Gimo och Östhammar, för att därigenom kunna pumpa såväl vatten som avlopp mellan de olika anläggningarna.  Det hade för en mycket liten kostnad gett oss tid att ta itu

 

med nästa stora investering, d v s byggandet av den nya avloppsreningsanläggningen som på sikt skall ta emot allt avloppsvatten för rening. Genom sammanlänkningen Alunda/Gimo/Östhammar skapas en högre sammanlagd kapacitet, då man kan nyttja varandras resurser mer effektivt. Vårt förslag röstades ner av kommunfull-mäktige tyvärr. Nu tvingas vi ta kostnaden för detta framgent, men det kommer på sikt ändå att bli mer kostnadseffektivt, än att fortsätta att lappa och laga och ständigt släppa ut för mycket fosfor som t ex är fallet i både Alunda och Östhammar. Alunda/Gimo/Östhammarslänken kopplas sedan samman med en rörförbindelse till Forsmark, där vi är beredda att utreda ett återöppnande av vattenförbindelsen mellan Granfjärden och Kallriga-järden, genom byggande av en kanal där även rören för vatten och avlopp placeras, från Östhammars-Granfjärden, där även Öregrund länkas på i sin väg upp mot Forsmark. Som en bonus ges ett öppnande av den forna vattenleden såväl Östhammars- och Granfjärden en möjlighet att överleva, då de slipper tillkommande belastning från det kommunala reningsverket samt att det ges ett betydande vattentillskott då genomström-ingen kommer att öka högst avsevärt. Som sista länk byggs sedan Österbybruk samman med Forsmark, alternativt Örbyhus, beroende på om vi i framtiden ska "köpa" vårt vatten från Tierps kommun, eller om vi löser det på annat sätt, som framtiden får utvisa. Nu gör vi om och vi gör rätt! Genom att t ex införa tekniskt vatten, som vi också föreslagit, d v s använda sjövatten till toaletter och bevattning och annat till alla bostäder där det finns möjlighet, och framförallt i alla nybyggnationer, för vad som behövs är en enklare reningsanläggning och ett extra rör in i bostaden. Det tillsammans med spårnings- och  läckningsminskade åtgärder samt en massiv

kampanj för att sprida medvetenhet om en klok vattenanvändning bland medborgarna. Vi måste även återinföra ett taxesystem som premierar de som spar på vatten!  Den sittande kommunledningen valde att införa en ny taxekonstruktion efter överlåtelsen till  Gästrike Vatten. Den nya taxan gjordes om så att förbrukning inte längre är den största delen av den kommunala VA-räkningen! Istället är den fasta anläggningskostnaden ca 70% och den rörliga 30%. Hur i hela friden skall man ge incitament för eget ansvar hos vattenanvändarna, när det knappast gör någon skillnad och jag låter kranen rinna eller ej? Konsumenterna måste
genom sitt agerande kunna påverka sina kostnader, oavsett om det gäller vatten eller mjölk från Ica!
Detta är ett idiotiskt taxesystem som vi omedelbart kommer att rätta till efter valet om vi får det inflytande som krävs!

Den sista saken vi vill slå fast är att det aldrig bara finns ett sätt att lösa ett problem. Den kloke utvärderar olika alternativ och dess kända konsekvenser innan beslut fattas. Samt tittar några år in i framtiden. Frågor av den digniteten som när Östhammars kommun valde att överlåta verksamheten på en annan kommuns bolag måste väljarna ges möjlighet att avgöra i val, och inte som här i korridorerna i kommunhuset. Vidare kan man konstatera att om kommunfullmäktige varit lika medvetna som de påstår sig vara idag om sakernas tillstånd inom kommunens strategiska VA-nät så kanske man valt att stödja våra tidigare förslag inom området, och så hade vi ju tillsammans kunna spara 100-tals miljoner, genom att ta de chanser som erbjuds, se möjligheter istället för problem och tänka kreativt för vår kommuns fortsatta attraktivitet. Nu står vi inför en ny verklighet. Låt oss göra det bästa av den!


Partiet som vågar tänka nytt!

Invånarantalet i Östhammars kommun är relativt konstant sedan 1980-talet. Däremot ökar de kommunanställda i rask takt, vilket gör att vi i framtiden måste ändra kurs och bli tydligare att prioritera för att klara våra kommande välfärdsutmaningar, med en snabbt ökande äldre befolkning. Kommunen ska bara syssla med sina huvuduppgifter, d v s skola, vård och omsorg, och planera och utveckla kommunen på bästa möjliga sätt. Resten skall lämnas åt företagen och ideella organisationer. Vi som kommun måste bli tydligare i vårt uppdrag att utbilda våra unga. Vi måste bli tydligare i vår äldrevårdande roll. Vi måste ta bättre  hand om vår miljö. Och vi måste ta bättre vara på kommunens egen personal, för att komma tillrätta med de skenande sjukskrivningstalen. Vi måste minska vår byråkrati och öka medborgarnas grad av frihet. Vi måste bli bättre på allt. Står man stilla springer resten av världen ifrån en. En kommun mår inte bra av att politiker växer fast i sina roller i decennier. Följ de dagsaktuella uppdateringarna på https://www.facebook.com/boaosthammar/

 

Kommuner måste utvecklas för att överleva och för att utvecklas krävs förnyelse! Det är en utmaning! Och vi är beredd att ta den!

 

Lokalpartiet Boa startade som eget parti 2006 och bytte namn och delvis inriktning under 2017. Historik? Läs mer på Wikipedia

Bli medlem i Boa!


Kontakta oss och kom med i valarbetet för en bättre kommun!

Kalendarium

Följ dagspolitiken på vårt Facebookkonto och genom att titta på kommunfullmäktigemöten på nätet eller på plats Storbrunn:

 

https://osthammar.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=6En röst på (C) i kommunen har de senaste åtta åren varit en röst på (S).

En röst på (C) i kommunen har de senaste åtta åren varit en röst på (S). Detta faktum måste de 2234 som röstade på Centerpartiet i förra valet fundera på,
då centraliseringen fortsätter att öka och konkurrensutsättningen att minska i kommunen. T ex så finns det ett tidigare beslut på att Edsvägens verksamhet skulle konkurrensutsättas, vilket inte gjorts, och inga privata alternativ har tillkommit inom några kommunala verksamheter de senaste åtta åren. Företagsklimatet har sjunkit. Skolresultaten likaså. Kommunen har lagt sina ökade resurser på att "besikta enskilda avlopp" trots att kommunens egna avloppsverk läcker som såll! Inte heller det direkt Centerpolitik. Det finns helt enkelt inte så mycket att skryta med om vad Centerpartiet har lyckats göra tillsammans med Socialdemokraterna, ett grästak på nya Storbrunn och lite elbilar är inget som skyler ovanstående faktum! Men nu är det så att de 2234 st har ett annat parti som driver typiska centerfrågor. Vi hälsar er välkomna till oss. Och de som trots allt stannar kvar välkomnar vi tillbaka den nya alliansmajoritet vi räknar med att bilda efter valet den 9 september!


Vi driver frågan om införande av tekniskt vatten, vad är det?

Dricksvatten är en bristvara i stora delar av världen, så ock i Östhammars kommun. Vi gör dessutom av med 3-500 liter per person och dygn! Kommunen  har förutom sina dricksvattentäkter dock många vattenreservoarer i form av sjöar och Östersjön som mycket väl kunde användas i större utsträckning i framtiden, något som är bakgrunden till vårt förslag om s k tekniskt vatten. Då vi vet att varje tillkommande ny liter av dricksvatten till våra orter är mycket kostsamt så är det hög tid att tänka nytt och klart, d v s att i nybyggen förbereda för framtiden och sluta använda dricksvatten för spolning i toaletter och bevattning, då kvalitetskraven inom dessa områden mycket väl klaras med denna typ av vatten. Efter erfarenheter av det tekniska vattnet i nybyggda områdena, där det är enklast att dra ett rör extra, så ser vi alla möjligheter att därefter även i de äldre bostadsbeståndet dra in det "extra röret" där det är ekonomiskt och tekniskt försvarbart .


Brandförsvarskostnaderna har på några år ökat med 25% i kommunen. Är det då rimligt att det som hände 2017, hände?

Läs mer om våra förslag gällande brandförsvaret i kommunen under "Valmanifest".

Kommunen växer, men hur var det nu med verkligheten?

Majoriteten väljer att måla upp kommunen i rosenrött, även detta valår. Verkligheten är tyvärr annorlunda. Oberoende rankning och statistik talar sina tydliga språk. Men visst växer kommunen! Framförallt i antalet anställda? Vi reder ut på det sista kommunfullmäktigemötet före valet den 8 maj Olandskolans matsal, Alunda kl 18.00! Kom gärna dit och se hur dina skattepengar används! Många kommunala områden behöver förbättras och professionaliseras som t ex externinformationen, och då kommunens egen hemsida i stort sett är dysfunktionell kommer vi f o m nu att lägga upp kallelserna här!

Hämta
KF20180508K.pdf
Adobe Acrobat-dokument 120.2 KB

Befolkningen blir äldre och äldre, hur ökar vi andelen av yngre som stannar kvar och utvecklar kommunen?

En kommun blir lätt statiskt, d v s mindre dynamisk och anpassningsbart när genomsnittsåldern på invånarna ökar, oavsett om kommunen ligger i Spanien, Australien eller i Uppland. Det skapar svårlösta utmaningar för planering av välfärd för kommunen men även problem vid rekrytering av nya anställda för våra företag, samt välbehövligt kundunderlag för vår servicenäring och handel.

Det räcker inte att starta ett s k "ungdomsråd" 13-23 år för att stilla samvetet som skedde i Östhammars kommun under de senaste åren. Åldersspreaden t ex skapar ju mer motsättningar än positiva förutsättningar, då det är viss skillnad på att vara 13 och 23. Jag har provat på båda. Utan det handlar om att förstå att det är ett helt annat samhälle dagens ungdomar växer upp idag, med helt andra förutsättningar och utmaningar. Men framförallt möjligheter. Det räcker inte med ett "alibiråd" eller starta flera socialamediekanaler, för att kunna utveckla morgondagens samhälle måste man förstå att det idag är 2018 och inte 1980! Läs gärna mer om hur vi vill utveckla vårt utbildningssystem. Och läs gärna om den "multisensoriska generationen" här, d v s den verklighet beslutsfattandet måste ta hänsyn till.

 

Men kom ihåg att även den multisensoriska generationen behöver bostäder! Dags att sätta fart på att bygga billiga hyresrätter runt om i kommunen.

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395